Welsh Government Consultation – CORRECTED

 

 

 

25 May 2011

 

Eich cyf/Your Ref:

Ein cyf/Our ref:

 

[tab: english]

Dear Colleague

Five Additional Daily Trains to Fishguard

The Welsh Government announced on 29 March that it will be funding five additional trains to/from Fishguard Harbour Station, Monday – Saturday, planned to start from September 2011. These are in addition to the two current trains which connect with the midday and midnight ferry services.

The Welsh Government is committed to an informal community consultation on the timetable and I am writing to ask for your comments.

The preferred timetable follows a first round of consultation with Arriva Trains Wales, the North Pembrokeshire Transport Forum, All Points West Community Rail Partnership and the Regional Transport Consortium SWWITCH.

The preferred timetable has been developed following these meetings. A series of questions which we would also like your views, is attached at Annex One accompanying this letter, together with notes on why it is preferred.

I would welcome your comments and views during this consultation period. Please use the accompanying pre-paid envelope or alternatively you can write directly to Mark Price, Rail Unit, Integrated Transport Division, FREEPOST NAT 8910, Cathays Park, Cardiff. CF10 3NQ or e-mail Mark.price@wales.gsi.gov.uk

Please also find a Demographic Data Collection Form so that we can confirm the representation of replies that we have received. This is an anonymous exercise and data collected will only be used for the purpose of this informal consultation exercise. Replies should be sent in separately to your consultation response by using a separate pre-paid envelope.

We would like to receive your reply by Friday 17 June 2011 to enable your response to be fully considered.

I look forward to hearing from you,

Yours sincerely,

Mark Price

Rail Unit

Welsh Government

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

Tel 029 2082 3431

GTN: 1208 3431

Fax: 029 2082 6306

E-mail: mark.price@wales.gsi.gov.uk

NOTE:  The Welsh Government Rail Unit has now corrected and updated all these files. Please go to Through trains to Fishguard for the latest information.

Proposed Timetable and Question Form

 

Equal Opportunities Monitoring Form

 

Annex 1

Additional Trains to Fishguard

Proposed Timetable

Fishguard Harbour services – draft timetable*

new new new Ferry new new ferry
Swansea (07:50) (11:37) 16:40 (18:09) 23:45
Carmarthen 05:50

(05:58)

(08:40) 

09:00

(11:23) 17:32 (19:02) 00:33
Whitland 06:04

(06:13)

09:04 12:44 17:51 (19:18) 

19:38

00:48
Clarbeston Road 06:16 (06:27) 

07:33

09:19 (11:31) 18:07 19:54 01:02
Fishguard 06:41 07:57 09:41 13:25 18:34 20:16 01:29
Fishguard 06:53 08:06 09:55 13:30* 18:49 20:26 01:50
Clarbeston Road 08:25 10:14 19:08 20:46 02:10
Whitland 07:16 

(07:41)

08:39 10:28 14:02 19:22 

(19:44)

20:59 02:22
Carmarthen (08:01) 08:57 10:48 

(11:04)

14:19 

(14:31)

(20:05) 21:18 

(22:35)

02:44
Swansea (08:49) 09:50 (11:51) (15:22) (20:47) (23:45) 03:29

*Note 1. – times in brackets and italics are connection times

*Note 2. – For Swansea from 1330 Fishguard boat train, change at Whitland (arr 14:02 dep 14:11) for 15:23 arr Swansea.

Timetable Strengths

•  Provides a good range of through journey opportunities including direct services to Manchester;

•  Makes efficient use of existing train resources;

•  Enables good travel opportunities to/from Cardiff, facilitating day trips;

•  Provides a 17:30 commuter/shopper departure from Carmarthen;

•  Includes the use of better quality trains e.g. Class 175’s;

•  Provides beneficial additional capacity on main line services, particularly in the evening peak out of Swansea;

•  Enables a late arrival into Fishguard (20:16), which is beneficial to longer distance travel including inbound tourism.

Other Timetable Changes

•  Requires changes to two existing services:

ο  The current 10:05 Swansea – Pembroke Dock service would commence from Carmarthen (passengers from Swansea would be able to connect into the Pembroke service at Carmarthen from an existing Swansea service) (this applies Monday – Friday in school term times only. The Swansea connection is maintained on Saturdays, bank holidays and school holidays.);

ο  The current 15:14 Cardiff to Swansea train (Swanline service) would be retimed to a 15:30 departure, enabling it to link with a Swansea – Fishguard service as a through train.

Questions

1. Do you support the proposed timetable? YES/NO.

2. If you answered “NO” above, please explain why.

3.  Where do you want to travel by train from/to Fishguard Harbour (please choose as many as you like)

•  Carmarthen

•  Swansea

•  Cardiff

•  Other (please state where, up to 4 places)

4. Any further comments

Thank you for your time completing this questionnaire. We look forward to hearing from you.

 

[tab: cymraeg]

Annwyl Gyfaill

Pum Trên Ychwanegol Bob Dydd i Abergwaun

Ar 29 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn ariannu pum trên ychwanegol bob dydd i Harbwr Abergwaun, ac oddi yno, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Y bwriad yw dechrau cynnig y gwasanaeth ychwanegol ym mis Medi 2011. Bydd y trenau hyn yn ychwanegol i’r ddau drên sy’n rhedeg ar hyn o bryd, ac sy’n cysylltu â’r gwasanaeth fferi ganol dydd a hanner nos.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymgynghori’n anffurfiol â’r gymuned ar yr amserlen, ac rwy’n ysgrifennu atoch i ofyn am eich sylwadau.

Mae’r amserlen a ffefrir yn deillio o gylch cyntaf yr ymgynghori â chwmni Trenau Arriva Cymru, Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro, Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol All Points West a Chonsortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru (SWWITCH).

Cafodd yr amserlen a ffefrir ei datblygu yn dilyn y cyfarfodydd hyn. Ynghlwm, yn Atodiad Un i’r llythyr hwn, ynghyd â nodiadau yn egluro’r rhesymau dros ddewis yr amserlen a ffefrir, ceir cyfres o gwestiynau er mwyn ichi fynegi eich barn.

Byddwn yn gwerthfawrogi derbyn eich sylwadau a’ch safbwyntiau yn ystod y cyfnod hwn o ymgynghori. Defnyddiwch yr amlen bwrpasol sydd wedi’i darparu. Fel arall, gallwch ysgrifennu’n uniongyrchol at Mark Price, Yr Uned Rheilffordd, Yr Is-adran Trafnidiaeth Integredig, RHADBOST NAT 8910, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, neu anfon e-bost i Mark.price@wales.gsi.gov.uk

Rydym hefyd wedi cynnwys ffurflen ar gyfer casglu data demograffig, er mwyn i ni allu cadarnhau pa fath o gynrychiolaeth fydd ymhlith yr atebion y byddwn yn eu derbyn. Bydd yr wybodaeth yn cael ei chasglu yn ddienw, a bydd y data a gesglir yn cael ei ddefnyddio at ddibenion yr ymgynghoriad anffurfiol hwn yn unig. Dylid anfon yr wybodaeth hon yn ôl ar wahân i’ch ymateb i’r ymgynghoriad, drwy ddefnyddio amlen bwrpasol ar wahân.

Er mwyn inni allu eu hystyried yn llawn, byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu anfon eich atebion atom erbyn 17 Mehefin 2011.

Rwy’n edrych ymlaen at glywed gennych.

Yn gywir,

Mark Price

Yr Uned Rheilffyrdd

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

FFon 029 2082 3431

GTN: 1208 3431

Ffacs: 029 2082 6306

E.bost: mark.price@wales.gsi.gov.uk

 

Amserlen Arfaethedig a Ffurflen Cwestiynau

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

Atodiad 1

Trenau Ychwanegol i Abergwaun

Amserlen Arfaethedig

 

Gwasanaethau Porthladd Abergwaun – amserlen ddrafft*

 

newydd

newydd

newydd

fferi

newydd newydd

fferi

Abertawe

(07:50)

(11:37)

16:40

(18:09)

23:45

Caerfyrddin

05:50

(05:58)

(08:40)

08:50

(11:23)

17:32

(19:02)

00:33

Hendy-gwyn ar Daf

06:04

(06:13)

09:04

12:44

17:51

(19:18)

19:38

00:48

Clarbeston Road

06:16

(06:27)

07:33

09:19

(11:31)

18:07

19:54

01:02

Abergwaun

06:41

07:57

09:41

13:25

18:34

20:16

01:29

 

 

 

 

 

 

 

 

Abergwaun

06:53

08:06

09:55

13:30*

18:49

20:26

01:50

Clarbeston Road

08:25

10:14

19:08

20:46

02:10

Hendy-gwyn ar Daf

07:16

(07:41)

08:39

10:28

14:02

19:22

(19:44)

20:59

02:22

Caerfyrddin

(08:01)

08:57

10:48

(11:04)

14:19

(14:31)

(20:05)

21:18

(22:35)

02:44

Abertawe

(08:49)

09:50

(11:51)

(15:22)

(20:47)

(23:45)

03:29

*Nodyn 1. – amseroedd y cysylltiadau sydd mewn cromfachau ac italig 

*Nodyn 2. – I deithio i Abertawe o drên y cwch o Abergwaun am 1330, newidiwch yn Hendy-gwyn ar Daf (cyrraedd 14:02 gadael 14:11) i gyrraedd Abertawe am 15:23.

 

Cryfderau’r Amserlen

 • Yn darparu amrywiaeth dda o gyfleoedd i deithio heb orfod newid, gan gynnwys gwasanaethau uniongyrchol i Fanceinion;
 • Yn gwneud defnydd effeithlon o’r trenau sydd i’w cael eisoes;
 • Yn cynnig cyfleoedd da i deithio o/i Gaerdydd, gan hwyluso tripiau undydd;
 • Yn cynnig gwasanaeth i gymudwyr/siopwyr i adael Caerfyrddin am 17:30;
 • Yn cynnwys y defnydd o drenau o ansawdd gwell, ee Dosbarth 175;
 • Yn darparu lle ychwanegol buddiol ar wasanaethau’r brif linell, yn enwedig wrth deithio o Abertawe yn ystod oriau brig yr hwyr;
 • Yn caniatáu i deithwyr gyrraedd Abergwaun yn hwyr (20:16), sydd o fantais i deithwyr sy’n teithio pellteroedd hir, gan gynnwys twristiaid sy’n dod i Gymru.

Newidiadau Eraill i’r Amserlen

 • Bydd yn golygu newid dau wasanaeth sydd eisoes yn bodoli:
  • Byddai’r gwasanaeth presennol 10:05 Abertawe – Doc Penfro yn dechrau o Gaerfyrddin (byddai teithwyr o Abertawe yn gallu cysylltu â gwasanaeth Doc Penfro yng Nghaerfyrddin, o wasanaeth sy’n bodoli eisoes o Abertawe). (Mae hyn yn berthnasol o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol yn unig. Mae cysylltiad Abertawe yn cael ei gynnig hefyd ar ddydd Sadwrn, gŵyl y banc a gwyliau ysgol);
  • Byddai’r gwasanaeth trên presennol 15:14 Caerdydd i Abertawe (gwasanaeth Swanline) yn cael ei ail-amserlennu i adael am 15:30, gan alluogi iddo gysylltu â gwasanaeth Abertawe – Abergwaun fel trên uniongyrchol.

 

Cwestiynau

1. Ydych chi’n cefnogi’r amserlen arfaethedig? YDW/NAC YDW.

2. Os ateboch “NAC YDW” uchod, eglurwch pam.

3. I ble yr ydych am deithio ar y trên o Harbwr Abergwaun neu o ble yr ydych am deithio ar y trên i Harbwr Abergwaun (gallwch ddewis cynifer o leoliadau ag yr ydych yn ei ddymuno)

 • Caerfyrddin

 • Abertawe

 • Caerdydd

 • Arall (nodwch ble, hyd at 4 lleoliad)

4. Unrhyw sylwadau eraill

Diolch am neilltuo amser i lenwi’r holiadur hwn. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

1 Comment

Filed under News & weather, Timetables

One Response to Welsh Government Consultation – CORRECTED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *